Dersler

TR 601 Çeviri Kuramı Tarihi (3 + 0 + 0) 3

Temel metinlerin incelenmesi, farklı çeviri kavramlarının ve bunların (20. yüzyılın başına kadar) edebiyat çevirisi uygulamaları üzerindeki etkileri.

 

TR 611 Çağdaş Çeviri Kuramları Semineri (3 + 0 + 0) 3

Çağdaş kuram metinlerinin eleştirel biçimde derinlemesine irdelenmesi.

 

TR 612 Edebiyat Çevirisi: Kuram ve Uygulamanın Bütünleştirilmesi (3 + 0 + 0) 3

Yoğun şiir ve düzyazı çevirisi alıştırmaları. Çeviri uygulamasında kurama yönelik eleştiri bilincinin vurgulanması.

 

TR 621 Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi (3 + 0 + 0) 3

Edebiyat/edebiyat dışı çeviri uygulaması ve bunun tarihsel ve kuramsal yanları üzerine görüşler. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kültürel değişimle bağlantılı olarak çevirinin tarihsel ve kurumsal yönleri. Çevirinin kültür değişimiyle ilişkisi. Konuk uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler.

 

TR 622 Çeviri Kuramları ve Eleştiri Uygulamaları (3 + 0 + 0) 3

Çağdaş çeviri kuramlarının ışığında, çevrilmiş edebiyat ve fikir metinlerinin eleştirisi. Alternatif stratejiler üretmeye yönelik becerinin ve bakış açılarının geliştirilmesi.

 

TR 630 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (3 + 0 + 0) 3

Çeviribilim alanında günümüzde yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmaların incelenmesi. Metinlerin aktarılması, alımlanması ve Türkçe çeviri edebiyatı konularında yapılacak araştırmalarda uygulanabilecek yöntemlerin geliştirilmesi.

 

TR 632 Çeviribilim Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar (3 + 0 + 0) 3 ECTS 7

Öğrencinin ilgi alanına giren bir araştırma alanında yönlendirilmiş kapsamlı okumalar.

Önkoşul: Öğretim elemanının onayı.

 

TR 680-689 Çeviribilimde Özel Konular (3 + 0 + 0) 3

Çeviri ve alımlama kuramları karşılaştırmalı incelenmesi. Aralarındaki etkileşimin irdelenmesi.

 

TR 700 Lisansüstü Seminer (0+1+0) 0 ECTS 2

Öğrencilerin alandaki çeşitli konularda bilgi dağarcığını geliştirmeye ve bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırma ve yayın etiği konusundaki farkındalıklarını artırmaya yönelik tasarlanmış, fakülte öğretim üyeleri, davetli konuşmacılar ve/veya mezun öğrenciler tarafından verilecek seminerler.

 

Önkoşul: Öğretim elemanının onayı.

 

TR 790

Doktora Tezi

 

*Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu nedenle başvuracak adayların hafta içi en az iki buçuk gün eğitime devam edebilecek durumda olmaları gerekmektedir.

*Gerekli görülürse kabul edilen adaylar 1 veya 2 dönem bilimsel hazırlık dersleri alabilirler.